Menu dostępności

A
A
A
A
A-
A+

Deklaracja dostępności

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.wit.lukasiewicz.gov.pl 

Data publikacji strony internetowej: kwiecień 2002

Data ostatniej dużej aktualizacji: 13.01.2023

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Łukasiewicz – WIT nie posiada aplikacji mobilnej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności wymieniono poniżej.

  • zamieszczone na stronie pliki w  formie PDF, DOC, EXCEL nie są dostępne cyfrowo w całości lub występują jako skany dokumentów,
  • niektóre zdjęia nie posiada opisu alternatywnego,
  • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
  • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
  • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
  • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
  • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Dostępność architektoniczna

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Warszawski Instytut Technologiczny - ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673  Warszawa

Dojazd do siedziby Łukasiewicz- WIT

Dojście piesze od ulicy Racjonalizacji. Przejście dla pieszych przy ulicy Racjonalizacji nie posiada sygnalizację dźwiękowej i świetlnej. Ulica Racjonalizacji po obu stronach częściowo ma wydzielony chodnika dla pieszych.

W odległości około 200 metrów od wejścia głównego do Łukasiewicz - WIT znajduje się przystanek autobusowy WTM Racjonalizacji 04 przy ul. Racjonalizacji (kierunek: Młynów) i w odległości około 350 metrów znajduje się przystanek autobusowy WTM Maklakiewicza 02 przy ul. Racjonalizacji  (kierunek: Cynamonowa), w odległości 450 metrów znajduje się przystanek autobusowy WTM Maklakiewicza 01 przy ulicy Jana Pawła Woronicza (kierunek: Pałac Królikarnia).

Dostępność wejścia i budynku

Budynek Nr 6/8 przy ul. Racjonalizacji w Warszawie znajduje się po prawej stronie ulicy w przypadku przemieszczania się od ulicy Woronicza. Teren posesji Łukasiewicz – WIT  jest ogrodzony. Wejście na teren przy użyciu wejścia głównego do budynku . Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Racjonalizacji. Wejście do budynku bez schodów. Budynek jest cztero i dwu kondygnacyjny z windą. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest budynek  oznaczony w KOB nr 4 (łazienki nie dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych). Recepcja znajduje się po prawej stronie przy głównym wejściu do budynku.  Korytarze na poszczególnych kondygnacjach umożliwiają wyminięcie się dwóch osób. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez wydzielone przeciwpożarowo ewakuacyjne klatki schodowej Ewakuacyjne klatki schodowe dostępne oddzielone od korytarzy podwójnymi drzwiami wyposażonymi w samozamykacze bez mechanizmów ułatwiających otwieranie.

Ewakuacja z poszczególnych kondygnacji połączonych budynków nr 3 i nr 5 odbywa się do jednej klatki schodowej, otwartej usytuowanej centralnie prowadzącej na poziom parteru do głównego wyjścia ewakuacyjnego. Dodatkowo na poziomie I piętra istnieje możliwość przejścia korytarzem do budynku nr 6. W budynku znajdują się dwa wyjścia ewakuacyjne, jedno główne prowadzące na zewnątrz od strony ulicy Racjonalizacji oraz drugie prowadzące na dziedziniec terenu Instytutu.

Ewakuacja z budynku nr 6: z I piętra korytarzem do klatki schodowej zlokalizowanej po jego środku prowadzącej na parter do wyjścia ewakuacyjnego bezpośrednio z tej klatki na zewnątrz na dziedziniec terenu Instytutu. Hala magazynowa posiada własne wyjście ewakuacje znajdujące się na ścianie szczytowej od południowej strony budynku oraz dwa wyjścia na korytarz części biurowej. Z części biurowej budynku nr 6 zapewniono dwa wyjścia ewakuacyjne, główne przy klatce schodowej oraz boczne pod przejazd.

Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakowane są znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN-EN ISO 7010.

Osoby udzielające informacji oraz pomocy przy wejściu do budynku

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji oraz pomocy w poruszaniu się po budynku w pierwszej kolejności są pracownicy recepcji o ochrony. Osoby pracujące w recepcji i w charakterze ochrony są częściowo widoczne spoza lady.

Obsługa osób słabosłyszących

W budynku brak pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego.

Dostępność toalety dla osób z niepełnosprawnościami

W budynku nie ma toalet dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność parkingu

Możliwość nieodpłatnego zaparkowania wzdłuż ulicy Racjonalizacji. Brak oznakowanych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność architektoniczna

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego  - ul. Mrówcza 243, 04-697 Warszawa

Dojazd

Dojście piesze od ulicy Mrówczej Przejście dla pieszych przy ulicy Mrówczej  nie posiada  sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej. Ulica Mrówcza po obu stronach  częściowo ma  wydzielony chodnik dla pieszych.

W odległości około 200 metrów od wejścia głównego  znajduje się przystanek autobusowy WTM PKP ANIN 05 przy ul. Mrówczej (kierunek: Wawer) i w odległości około 100 metrów znajduje się przystanek autobusowy WTM PKP ANIN 03 przy ul. Lucerny  (kierunek: Trakt Lubelski)

Dostępność wejścia i budynku

Budynek Nr 243 przy ul. Mrówczej w Warszawie znajduje się po prawej stronie ulicy w przypadku przemieszczania się od ulicy Lucerny. Teren posesji Łukasiewicz – WIT  jest ogrodzony. Wejście na teren przy użyciu wejścia głównego do budynku. Do budynku prowadzą trzy wejścia: główne wejście od ulicy Mrówczej  Wejście do budynku poprzedzają schody (7 schodków) . Drugie wejście od parkingu znajdującego się od ulicy Lucerny. Wejście do budynku poprzedzają schody (8 schodków). Trzecie wejście od ulicy Mrówczej. Wejście do budynku poprzedzają schody (9 schodków). Krawędzie schodów prowadzących do wejść  bez wyróżnień kolorystycznych (niewidoczne dla osób słabowidzących). Stopnie schodów proste, bez wystających nosków. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Poręcze schodów nie są oznakowane nakładkami w alfabecie Braille'a. Brak pól uwagi z guzami przed schodami oraz kontrastowych pasów na przeszkleniach drzwi wejściowych. Brak podjazdu dla wózków.   Budynek jest cztero  kondygnacyjny z windą . Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest   cały budynek (łazienki nie dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych). Recepcja znajduje się na wprost wejścia  głównego do budynku.  Korytarze na poszczególnych kondygnacjach umożliwiają wyminięcie się dwóch osób. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Ewakuacja z poszczególnych kondygnacji budynku odbywa się korytarzem głównym biegnącym centralnie wzdłuż osi obiektu, do dwóch klatek schodowych prowadzących na poziom parteru do wyjść ewakuacyjnych. Łącznie w budynku znajdują się trzy główne wyjścia ewakuacyjne, od strony wschodniej (od strony ulicy Mrówczej), od strony południowej (na ogrodzony teren instytutu przy bramie głównej) oraz od strony zachodniej (na teren parkingu).

Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakowane są znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN-EN ISO 7010.

Osoby udzielające informacji oraz pomocy przy wejściu do budynku

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji oraz pomocy w poruszaniu się po budynku w pierwszej kolejności są pracownicy recepcji o ochrony. Osoby pracujące w recepcji i w charakterze ochrony są częściowo widoczne spoza lady.

Obsługa osób słabosłyszących

W budynku brak pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego.

Dostępność toalety dla osób z niepełnosprawnościami

W budynku nie ma toalet dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność parkingu

Możliwość nieodpłatnego zaparkowania wzdłuż ulicy Mrówczej Brak oznakowanych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego  - ul. Suwak 4  02-676  Warszawa

Dojazd

Dojście piesze od ulicy Suwak 4 Przejście dla pieszych przy ulicy Suwak 4 brak  sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej. Ulica ma obu stronach wydzielony chodnik dla pieszych.

W odległości około 40 metrów od wejścia głównego  znajduje się przystanek autobusowy WTP (Nr 3 wg ZTM) przy ul. Domaniewskiej (kierunek: Metro Wilanowska linia zwykła na żądanie Nr 218 i linia zwykła okresowa na żądanie Nr 308 kierunek: Domaniewska Office Park) i w odległości około 70 metrów znajduje się przystanek autobusowy WTP (Nr 2 wg ZTM) przy ul. Suwak (kierunek: Królikarnia linia zwykła na żądanie Nr 218 i linia zwykła okresowa na żądanie kierunek: Metro Wierzbno Nr 308 )

Dostępność wejścia i budynku

Budynek Nr 4 przy ul. Suwak w Warszawie znajduje się po prawej stronie ulicy w przypadku przemieszczania się od ulicy Domaniewskiej . Teren posesji Łukasiewicz – WIT  jest ogrodzony. Wejście na teren przy użyciu wejścia głównego do budynku .Do budynku prowadzą 2 wejścia: główne wejście od ulicy Suwak 4 Wejście do budynku poprzedzają schody 5 schodków). Drugie wejście od ulicy Domaniewskiej od strony hali warsztatowej (wjazd na parking teren Instytutu zamknięty ogrodzony)  Wejście do budynku bez schodów. Krawędzie schodów prowadzących do wejść  bez wyróżnień kolorystycznych (niewidoczne dla osób słabowidzących). Stopnie schodów proste, bez wystających nosków. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Poręcze schodów nie są oznakowane nakładkami w alfabecie Braille'a. Brak pól uwagi z guzami przed schodami oraz kontrastowych pasów na przeszkleniach drzwi wejściowych. Brak podjazdu dla wózków.   Budynek jest trzy  kondygnacyjny bez windy. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest cały budynek. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia   głównego do budynku.  Korytarze na poszczególnych kondygnacjach umożliwiają wyminięcie się dwóch osób. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Ewakuacja z poszczególnych kondygnacji budynku biurowego odbywa się do dwóch klatek schodowych, otwartych, prowadzących na poziom parteru do dwóch wyjść ewakuacyjnych, jednego głównego od strony ulicy Suwak oraz drugiego na parking na terenie Instytutu.

Ewakuacja z hali warsztatowej odbywa się łącznie czterema wyjściami ewakuacyjnymi bezpośrednio na zewnątrz oraz jednym przez łącznik do budynku biurowego.

Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakowane są znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN-EN ISO 7010.

Osoby udzielające informacji oraz pomocy przy wejściu do budynku

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji oraz pomocy w poruszaniu się po budynku w pierwszej kolejności są pracownicy  ochrony. Osoby pracujące w recepcji  w charakterze ochrony są częściowo widoczne spoza lady.

Obsługa osób słabosłyszących

W budynku brak pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego.

Dostępność toalety dla osób z niepełnosprawnościami

W budynku nie ma toalet dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność parkingu

Możliwość nieodpłatnego zaparkowania wzdłuż ulicy Suwak 4 i Domaniewskiej. Brak oznakowanych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego  - ul. Korfantego 193A  40-157  Katowice

Dojazd

Dojście piesze od Alei Wojciecha Korfantego lub ul. Telewizyjnej. Przejście dla pieszych przy Alei Wojciecha Korfantego posiada sygnalizację świetlną. Przejścia dla pieszych przy ulicy Telewizyjnej – jedno przejście posiada sygnalizację świetlną, drugie przejście nie posiada sygnalizacji świetlnej
i dźwiękowej. Aleja Wojciecha Korfantego po jednej stronie ma wydzielony chodnik dla pieszych, a ul. Telewizyjna po obu stronach.

W odległości około 250 metrów od wejścia głównego  znajduje się przystanek autobusowy ZTM przy Wełnowiec Plac Alfreda  (kierunek: Katowice – Siemianowice – Tarnowskie Góry) i w odległości około 300 metrów znajduje się przystanek tramwajowy ZTM Wełnowiec Plac Alfreda  (kierunek: Katowice – Siemianowice).

Dostępność wejścia i budynku

Budynek Nr 193A  przy Alei Wojciecha Korfantego w Katowicach znajduje się po prawej stronie ulicy w przypadku przemieszczania się od Alei Wojciecha Korfantego. Teren posesji Łukasiewicz – WIT jest ogrodzony. Wejście na teren przy użyciu wejścia głównego do budynku. Do budynku prowadzi jedno wejście główne, wejście od Alei Wojciecha Korfantego. Wejście do budynku poprzedzają dwa schodki. Krawędzie schodów prowadzących do wejść  bez wyróżnień kolorystycznych (niewidoczne dla osób słabowidzących). Stopnie schodów proste, bez wystających nosków. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Brak pól uwagi z guzami przed schodami oraz kontrastowych pasów na przeszkleniach drzwi wejściowych. Brak podjazdu dla wózków. Budynek składa się z dwóch  kondygnacji nadziemnych i z jednej kondygnacji podziemnej bez windy. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest cały budynek. Recepcja znajduje się na po prawej stronie od wejścia głównego do budynku. Korytarze na poszczególnych kondygnacjach umożliwiają wyminięcie się dwóch osób. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Ewakuacja z pomieszczeń zlokalizowanych na piętrze budynku (część wyższa z halą technologiczną) prowadzona jest poprzez korytarze do trzech klatek schodowych. Dwie z klatek schodowych usytuowane po wschodniej stronie budynku posiadają wyjścia na zewnątrz. Trzecia klatka po stronie północnej umożliwia komunikację pomiędzy wszystkimi kondygnacjami budynku z wyjściem na zewnątrz budynku na poziomie sutereny. Ewakuacja z piętra części niższej budynku prowadzi do otwartej klatki schodowej i dalej na zewnątrz budynku.

Ewakuacja z pomieszczeń zlokalizowanych w obrębie parteru oraz z hali technologicznej jest poprowadzona korytarzami do trzech wyjść ewakuacyjnych.

Ewakuacja pomieszczeń zlokalizowanych w obrębie sutereny prowadzona korytarzami do klatki schodowej i dalej poprzez kondygnację parteru na zewnątrz budynku.

Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakowane są znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN-EN ISO 7010.

Osoby udzielające informacji oraz pomocy przy wejściu do budynku

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji oraz pomocy w poruszaniu się po budynku w pierwszej kolejności są pracownicy ochrony. Osoby pracujące w recepcji  w charakterze ochrony są częściowo widoczne spoza lady.

Obsługa osób słabosłyszących

W budynku brak pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego.

Dostępność toalety dla osób z niepełnosprawnościami

W budynku nie ma toalet dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność parkingu

Możliwość nieodpłatnego zaparkowania na terenie Łukasiewicz – WIT. Brak oznakowanych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Pliki do pobrania
Raport o stanie dostępności (1.58 MB)