Menu dostępności

A
A
A
A
A-
A+

Przedmiot i zakres działania Instytutu

Przedmiotem działania Instytutu jest:

  • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, doświadczalnych i wdrożeniowych, związanych z mechanizacją i automatyzacją przemysłu, budownictwa, górnictwa skalnego oraz ochroną środowiska (w tym gospodarka odpadami i wykorzystanie odpadów jako alternatywnych źródeł energii)
  • przystosowywanie, upowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, technicznych i organizacyjnych w praktyce gospodarczej
  • wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych i przyrodniczych.

Zakres działalności Instytutu Sieci obejmuje:
1) prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i doświadczalnych w zakresie:
a) mechanizacji i automatyzacji przemysłu, budownictwa, drogownictwa i gospodarki komunalnej,
b) budowy, eksploatacji oraz bezpieczeństwa maszyn i urządzeń dla różnych gałęzi przemysłu oraz nowych konstrukcji i technologii dla gospodarki,
c) surowców mineralnych i górnictwa skalnego,
d) ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami i zagospodarowania substancji szkodliwych,
e) technologii recyklingu, odzysku materiałowego i wykorzystania odpadów jako alternatywnych produktów użytkowych,
f) nowych źródeł i technologii pozyskiwania i wykorzystywania energii niekonwencjonalnych,
g) opracowywania technologii wytwarzania nowych surowców, materiałów i wyrobów dla budownictwa, w tym innowacyjnych materiałów, produktów i technologii do izolacji budowlanej,
h) bezpieczeństwa i eksploatacji konstrukcji tymczasowych stosowanych w budownictwie, górnictwie, drogownictwie i energetyce,
i) projektowania i doskonalenia procesów technologicznych, maszyn i urządzeń, w tym automatyzacji procesów obróbkowych, montażowych, pomiarowych i kontrolnych, budowy stanowisk laboratoryjno-dydaktycznych,
j) innowacyjnych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa komunikacyjnego,
k) zwiększania funkcjonalności materiałów oraz opracowywania nowych rozwiązań technologicznych w procesach obróbek powierzchniowych i objętościowych, a także systemów kontroli tych procesów,
l) projektowania i wytwarzania urządzeń technologicznych stosowanych w obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej,
m) projektowania i wytwarzania materiałów i powłok funkcjonalnych, w tym preparatów służących do chemicznej i elektrochemicznej obróbki powierzchni metali i innych tworzyw
n) technologii i wyrobów dla potrzeb bezpieczeństwa i obronności kraju,
o) środowiskowej i eksploatacyjnej degradacji korozyjnej i technologii ochrony przed korozją materiałów konstrukcyjnych oraz doboru powłok ochronnych dla wszystkich sektorów przemysłu oraz infrastruktury kraju,
p) technologii przyrostowych (3D) oraz konwencjonalnych technik wytwarzania w produkcji wyrobów medycznych i urządzeń na potrzeby inżynierii biomedycznej,
q) bezpieczeństwa użytkowania wyrobów, w tym metod oceny jakości wyrobów i ich zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej oraz metod ustalania właściwości użytkowych wyrobów w świetle Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) – wprowadzania w kraju standardów europejskich (światowych) w zakresie objętym przedmiotem działalności;
2) przystosowywanie, upowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, technicznych i organizacyjnych w praktyce gospodarczej;
3) wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych;
4) opracowywanie w obszarach podstawowej działalności:
a) nowych metod projektowania oraz nowoczesnych technologii wytwarzania,
b) nowoczesnych metod badawczych i miernictwa, niezbędnych przy opracowywaniu i testowaniu materiałów,
c) projektów specjalistycznych urządzeń technologicznych, urządzeń kontrolno-pomiarowych i stanowisk badawczych,
d) metodyk badawczych, kryteriów kwalifikacyjnych i wymagań jakościowych wyrobów,
e) metod i technologii funkcjonalizacji powierzchni materiałów dostosowujących wyroby do warunków ich eksploatacji,
f) modelowanie procesów biologicznych, biomechaniki stawów ukierunkowane pod kątem dostosowania właściwości biomateriałów dla potrzeb medycznych,
g) procedur weryfikacji i potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych broni palnej innej niż strzelecka broń palna i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
5) opracowywanie opinii oraz prowadzenie szkoleń dla podmiotów zewnętrznych w ramach posiadanej koncesji;
6) prowadzenie badań oraz ocena wyrobów służących poprawie bezpieczeństwa mienia;
7) uznawania kwalifikacji zawodowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa;
8) działalność normalizacyjną, certyfikacyjną i aprobacyjną;
9) opracowywanie opinii, ekspertyz, analiz i prognoz w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;
10) działalność z zakresu kształcenia kadr dla gospodarki, prowadzenie seminariów, szkoleń, kursów doszkalających oraz konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych;
11) świadczenie usług badawczych, technologicznych, pomiarowych oraz opracowywanie opinii, ekspertyz dla środowisk naukowych, gospodarczych i administracji państwowej, w tym nie mających charakteru badań naukowych i prac rozwojowych;
12) upowszechnianie wyników prowadzonych badań, między innymi przez prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw;
13) prowadzenie i rozwijanie baz danych związanych z przedmiotem działania Instytutu Sieci.

Informacje wytworzył: Agnieszka Jedlińska Wojnowska
Do witryny WIT informacje wprowadził: Agnieszka Jedlińska Wojnowska
Data wytworzenia informacji:   16.01.2023
Data udostępnienia informacji:   16.01.2023