Menu dostępności

A
A
A
A
A-
A+

Majątek

Instytut dysponuje mieniem o łącznej wartości 55 781 825,31 zł - wg stanu na dzień 31 grudnia 2021.

Majątek trwały to 18 063 388,01 zł, w tym:

  • grunty posiadane w użytkowaniu wieczystym o wartości 7 767 666,60 zł,
  • budynki o wartości 6 251 740,42 zł,
  • urządzenia techniczne i maszyny o wartości 383 792,44 zł,
  • środki transportu o wartości 321 182,90 zł,
  • inne środki trwałe 640 917,56 zł,
  • środki trwałe w budowie 210 927,35 zł,
  • inwestycje długoterminowe 2 446 649,92 zł,
  • wartości niematerialne i prawne 40 510,82 zł.

Majątek obrotowy to 37 718 437,30 zł.

Informacje wytworzyła: Sylwia Korzeniowska
Do witryny Łukasiewicz - WIT informacje wprowadziła:  Agnieszka Jedlińska Wojnowska
Data wytworzenia informacji: 24.03.2022r.
Data udostępnienia informacji:24.03.2022r.